Use of fishes as biological control agents for prevention of malaria in Turkey: A journey to history

Deniz İNNAL

Abstract

Since the establishment of the Republic, numerous studies have been performed to prevent malaria epidemics in different parts of Anatolia. In addition to drying the swampy areas and chemical control, biological control was conducted by using fish. Some native and alien fish species have been used for the fight against malaria in our country. Mosquitofish (Gambusia holbrooki) which is used for mosquito control today, was brought to our country from Italy in 1930 by the Adana Malaria Institute. The distribution areas of this species have expanded over time. In this study, information about native and alien fish species used for the fight against malaria since the proclamation of the republic was presented.

Keywords

Mosquito, Anofel, larvae, alien species, Gambusia

Full Text:

PDF

References

Akagündüz, Ü. (2016). II. Meşrutiyet Döneminde Toplumsal Bir Sorun Olarak Sıtma ve Sıtmadan Korunma Çareleri, Kebikeç, 41, 95-123

Akıncı, E. & Peksimetçioğlu, F. (1953). Sıtma, Tarihçe, Parazitoloji, Klinik, Tedavi, Epidemioloji, Antomoloji, Mücadele usulleri, İstatistik ve Kuyudat, Varol Matbaası-İstanbul, 283 sayfa

Alten, B. & Çağlar S. (1998). Vektör Ekolojisi ve Mücadelesi, Sağlık Bakanlığı Yayını, 238 Sayfa

Altıntaş, K. (2002). Tıbbi parazitoloji, Mn Medikal Nobel basımevi, 421 sayfa

Aydın, E. (1998). Türkiye’de sıtma savaşı, Türk Tabibler Birliği Yayını

Aygün, S T. (1945). Sıtma savaşında sivrisinek sürfelerini yutan balıkların rolü. Pratik Doktor Dergisi, 15 (1-2): 9-10

Becker, N., Petric, D., Zgomba, M., Boase, C., Madon, M., Dahl, C., & Kaiser, A. (2010). Mosquitoes and their control. Springer Science & Business Media.

Çetin, E.T., Anğ, Ö. & Töreci, K. (1983). Tıbbi Parazitoloji, Sanal Matbaacılık, 528 sayfa, İstanbul

Etem, R. (1929). Bursa mıntıkasında sürfe yiyen balıklar, Sıhhıye Mecmuası, Cilt V, Kanunusani, Sayı 22, 104-107

Gülen, D. (1967). Kudret Hamamında (Antakya) Yapılan Hidrobiyolojik Çalışmalar, 5.Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, 10-15 Temmuz 1967

Halil, T. (1930). Sıtma mücadelesinde balıkların ehemmiyeti, Sıhhıye Mecmuası, Cilt VI, Kanunusani, Şubat 34-35, 100-148

Kocaçiftçi, İ. (2007). Plasmodium vivax’ın Tanısında Kalın Damla İle İmmünokromatografik Yöntemin Karşılaştırılması, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, 37 Sayfa

Oytun, H. Ş. (1968). Tıbbi Parazitoloji, Ankara Üniversitesi Basımevi, Sayı:193, 4. Bası, 554 sayfa.

Özcel, M. A. (2007). Özcel’in Tıbbi Parazit hastalıkları. Türkiye parazitoloji Derneği Yayını, 928 sayfa

Özer, S. (2020). Maraş’ta Salgın Hastalıklarla Mücadele (1935-1960). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XX/41, 701-728

Tabak, F. (2003). Enfeksiyon hastalıklar, Nobel tıp kitabevleri, 2. Baskı,324 sayfa

Tok, E. (1929a). Sıtma mücadelesinde Külisifaj balıklar, Sıhhıye Mecmuası, Cilt V, Mayıs-Haziran-Temmuz, Sayı 26-28, 719-730

Tok, E. (1929b). Sıtma mücadelesinde Külisifaj balıklar, Sıhhıye Mecmuası, Cilt V, Teşrinievel,Teşrinisani, Sayı 31-32, 1285-1311

Unat, E. K. (1979). Sıtmanın tarihi, Sıtma Bilimi, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını, No:1, 1-10.

Ünalan, A. (1943). Sıtma, sıtmalı yerlerde çalışan ve yaşayanlara pratik bilgiler, Titaş basımevi, Ankara. 129 sayfa

Yıldırım, C. (2011). Cellat Gölü ve Torbalı Sıtma Savaş Dispanseri, Kanyılmaz Matbaası, 158 Sayfa, İzmir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.