A research on the relationship between environmental health and disaster: the sample of Gümüşhane University

Pınar KURT, Nurçin KÜÇÜK KENT

Abstract

Abstract: Environmental health is a very important area both for the protection of environmental balance and vitality of living things. In parallel with the increasing environmental health problems, the importance of disasters and environmental health relationship increases.

The aim of this study; in case of a general or possible disaster incident of Gümüşhane University Faculty of Health Sciences students; to learn about the preliminary information and opinions about environmental health and environmental health problems. In the study method, a questionnaire study was applied to 328 students in the Faculty of Health Sciences. Data obtained and differences between groups were evaluated statistically using Chi-square test and Mean ± Standard deviation. In the results of working; It was observed that the students of the Faculty of Health Sciences dominated most of the definition and subjects of environmental health and had general prior knowledge about environmental health in disasters. The correctness of the answers given to the survey is generally; while there was no statistical difference in terms of age, gender and class groups (p>0.05), a statistically significant difference was observed between the departments (p<0.05). As a reason for this; It is thought that it may be due to the differences in the content of the courses students take during their education and training.

As a result, we believe that increasing the educational activities for students in all branches about the importance of environmental health issues in case of environmental health and disasters can help reduce the negative effects of disasters and environmental health problems.

Keywords

Disaster, Environmental Health, Environmental Problems, Student

Full Text:

PDF

References

AFAD, www.afad.gov.tr online erişim: 20.12.2017.

Akın G. 2014. İnsan Sağlığı ve Çevre Etkileşimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54 (1): 105-116.

Akyel R. 2007. Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.

Aydoğdu İ., Çobanoğlu N. 2006. Tıbbi Atıkların Yönetimi, Toplanması, Taşınması ve Bertarafında Yerel Yönetimler Tarafından Uyulacak 286 Esaslar. I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi, İstanbul.

Aydurmuş B. 2017. Kentsel dönüşüm alanlarında uygunluk analizi: Gümüşhane örneği. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane.

Bayrak T., Ulukavak M., Açar S. 2010. Gümüşhane Heyelanları. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2 (1), 1-12.

Bogdevitch, I., Sanzharova, N., Prister, B., Tarasiuk, S., 2002. Countermeasures on natural and agricultural areas after Chernobyl accident. Role of GIS in Lifting the Cloud off Chernobyl, Springer Netherlands, 147-158.

Chandrappa R., Kulshrestha U.C., 2015. Air pollution and disasters. Sustainable Air Pollution Management, 325-343.

Chartin C., Evrarda O., Ondab Y., Patinb J., Lefèvrea I., Ottléa C., Ayraulta S., Lepagea H., Bontéa P., 2013. Tracking the early dispersion of contaminated sediment along rivers draining the Fukushima radioactive pollution plume. Anthropocene, 1, 23-34.

Çevre Bakanlığı 1991. 2000’li Yıllara Doğru Çevre, Çevre Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012. Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlendirme Raporu. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Veri Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Yayın no:14, Ankara.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016. Gümüşhane İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu. Gümüşhane.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017. Gümüşhane İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu. Gümüşhane.

Çiçek A. 2006. Çevre Sağlığı Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Dündar O., Dündar R. A., Özölçer İ. H., Aksoy B. 2018. Afet ve Acil Durumlarında Su İhtiyacının Belirlenmesi ve Yönetimi, Natural Hazards and Disaster Management 04-06 May 2018 (ISHAD2018 Sakarya Turkey)

Dünya Sağlık Örgütü, WHO, www.who.int/entity/en/#Y online erişim: 20.10.2016

Ertürk A. 2015. Kişi başı günlük içme ve kullanma suyu miktarı ve tüketici davranışı belirlenmesi: Gümüşhane merkez ilçe örneği. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

Eyler N. 2011. Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen İllerde Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Bundan Etkilenme Durumu. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Friis R.H. 2018. Essentials of Environmental Health. 3 rd Edition by Robert H. Friis. Jones & Bartlett Learning, 431p.

Güler Ç., Çobanoğlu Z. 1994. Afetler. Birinci Baskı, Ankara.

Güler Ç, Çobanoğlu, Z. 2001. Afetler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi. No:33, Sağlık Bakanlığı, Ankara.

Güngör Y. 2010. Afetler Tarihi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı, İstanbul.

Hançer Z. Y. 2009. Sürdürülebilir Afet Yönetimi ve Kadın. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Keleş R., Ertan B. 2002. Çevre Hukukuna Giriş, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları: 24s.

Kling G. W., Clark M. A., Compton H. R., Devine J. D., Evans W.C., Humphrey A. M., Koenigsberg E. J., Lockwood J. P., Tuttle M. L. and Wagner G. N. 1987. The Lake Nyos gas disaster in Cameroon, West Africa. Science 236, 169–175.

Özel S. 2020. Afetlerden Sonra Kirlilik ve İkincil Kirliliği Afet Olarak Değerlendirmek İçin Bir Tartışma. İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, 1(1), 39-48

Öztürk M. 2017. Evsel Atık Su Kanalizasyon Sistemi İşletilmesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.

Palabıyık H. 2001. Belediyelerde Kentsel Katı Atık Yönetimi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

Shah K. L. 2000. Basics of Solid and Hazardous Waste Management Technology. Upper Saddle River, N.J: Prendice Hall., 12-315.

Yurtseven E., Vehid S., Köksal S., Erdoğan M. S. 2010. İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Çevresel Riskler Konusundaki Duyarlılıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 24 (3), 193–199.

Yurtseven E. 2010. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı Çevre Sağlığı Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 287 s.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.