AMPHIBIA'NlN KOKENi VE OMURGALILARIN SUDAN KARAYA GECiŞi ORIGIN OF AMPHIBIA AND THEIR TRANSITION FROM WATER TO LAND

Necla ÖZETİ

Abstract

En eski Amfibilerin anatomileri ile bugiin ya§1yan Crossopter'lerin ve fosil
Crossopter'lerin (Rhipidist'lerin) ozellikleri ve bunlara yakm akraba olan bahklar
kar§tla§tmld1gtnda, Amfibilerin muhtemel atalarmm Crossopter'lerden Rhipidistiav grubu arasmda bulunmas1 gerektigi anla§1br. Amfibilerin muhtemel atalan olarak tahmin edilen hayvanlann kara ortanuru ba§arth bir §ekilde i§gal ede bilmeleri i~in ~e~itli ozelliklerin onceden kazamlmas1 gerekir : Bu kazantlan ozelIiklerin evoliisyon esnasmdaki birikme s1rasmda en eskisinin hava solunurou organlarmm oldugu kabul edilmektedir. Bunu takiben de dola~tm sisteminde degişiklik meydana gelir. Ekstrernitelerdeki degi~iklik muhtemelen ayni ~gda ve bag1ms1z olarak meydana gelmi§tir. Diger ozellikler de tedrici olarak yava~ yava§ kazarulmt§ ve zamanla miikenunelle§tirilerek bahklardan tamamen farklt olan bugünkü Amfibiler meydana gelmi§tir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.