Rhesus Maymunlarının Çevre Şartlarına Gore Degişen Davranışları Ve Rh Faktorü Varyıng Behavıour Of Rhesus Monkeys Accordıng To The Envıronment And Rh Factor

Bedia BOZKURT

Abstract

Bu yazıda Eski Dunya maymunlarmdan Hindistan yanmadasmm orman
ve ~ehirlerinde ya~ayan Rhesus maymunlanmn, yaşad1klan çvreye gore canlthk
ve davramşlarmm birbirlerinden farkh olduklan, fakat zeka baktmmdan bir
aynhk gostermedikleri ac;1klanm1ş. daba sonra insanlardaki kan gruplan ve Rh/rh
kan faktörü ile bunlarm kalttmu iizerinde ac;1klamalar yaptlmış ve sonucIar tartışılmıştır.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.